O nas

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW stanowi najwyższą władzę Stowarzyszenia

 

Stowarzyszenie liczy 14 członków zwyczajnych, ich przedstawicielami do Walnego Zebrania są:

 

1. Gmina Cieszków

- Ignacy Miecznikowski - wójt 

- Marcin Mruk - radny 

 

2. Gmina Dobroszyce

- Artur Ciosek - wójt 

- Monika Hołówka - sekretarz 

 

3. Gmina Krośnice

- Andrzej Biały - wójt 

- Krystian Okoń - dyrektor CETS 

 

4. Gmina Milicz 

- Piotr Lech - burmistrz 

- Alicja Przybylska - radna

 

5. Gmina Oborniki Śląskie 

- Arkadiusz Poprawa - burmistrz 

- Grzegorz Czajkowski - radny

 

6. Gmina Prusice

- Igor Bandrowicz - burmistrz 

- Robert Adach - pracownik gminy  

 

7. Gmina Twardogóra 

- Paweł Czuliński - burmistrz 

 

8. Gmina Wąsosz 

- Paweł Niedźwiedź - burmistrz

 

9. Gmina Wisznia Mała

- Jakub Bronowicki - wójt 

- Anna Pietrzyk - pracownik gminy

 

10. Gmina Wołów

- Dariusz Chmura - burmistrz 

 

11. Gmina Zawonia

- Agnieszka Wersta - wójt 

 

12. Gmina Żmigród 

- Robert Lewandowski - burmistrz 

- Grzegorz Paryna - pracownik

  

13. Powiat Trzebnicki 

- Grzegorz Terebun - wicestarosta 

 

14. Powiat Milicki 

- Sławomir Strzelecki - starosta 

- Krzysztof Firek - pracownik starostwa 

 

***

Wyciąg ze statutu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów 

"Dolnośląska Kraina Rowerowa"

 

Rozdział IV Władze Stowarzyszenia

 

Paragraf 17

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 

 Najwyższą władzę Stowarzyszenia stanowi Walne Zebranie Członków.

 1. W Walnym zebraniu Członków biorą udział:
 • z głosem stanowiącym — członkowie zwyczajni,
 • z głosem doradczym — członkowie wspierający i honorowi.
 1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia powiadamiając członków oraz zaproszonych gości o terminie, miejscu i porządku obrad najpóźniej 14 dni przed terminem Zebrania listem poleconym, pocztą elektroniczną, sms-em lub w każdy inny skuteczny sposób.

 

Paragraf 18

 

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub ¼ ogólnej liczby członków zwyczajnych listem poleconym, pocztą elektroniczną, sms-em lub w każdy inny skuteczny sposób.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane przez Zarząd w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 4. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 3, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Komisja Rewizyjna w ciągu 14 dni od dnia, w którym stwierdziła fakt niedotrzymania terminu przez Zarząd.

 

Paragraf 19

 

Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 

 1. uchwalanie kierunków i programu działalności Stowarzyszenia,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
 3. wybór i odwoływanie Prezesa oraz członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie udzielania lub odmowy udzielania absolutorium władzom Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
 6. ustalenie wysokości składki członkowskiej oraz opłaty wpisowej,
 7. rozpatrywanie wniosków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz członków, zgłoszonych przez tych ostatnich na 3 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków,
 8. uchwalanie Statutu Stowarzyszenia oraz zmian w Statucie,
 9. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia, zatwierdzanie i opiniowanie wyników gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
 10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 11. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
 12. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego, którego wartość przekracza 10.000 zł. /słownie: dziesięć tysięcy złotych/,
 13. podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tych organizacji.

 ***

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...