O nas

Wołów jest miastem powiatowym położonym 40 km na północny zachód od Wrocławia. Źródłowa dokumentacja Wołowa pochodzi z początków XIII w. Jego historyczne losy wkomponowane są w dzieje piastowskiego Śląska, okres panowania czeskiego, habsburskiego i pruskiego. Mimo poważnych zniszczeń wojennych w 1945 r. przybywający przeważnie z dawnych polskich Kresów Wschodnich osadnicy zdołali stosunkowo szybko przywrócić miasto do życia. Odbudowano domy mieszkalne, gmachy i obiekty użyteczności publicznej, infrastrukturę techniczną, odrestaurowano zabytkowe budowle, w tym kościoły, ratusz oraz ocalałe fragmenty zabytkowych murów obronnych. W zabytkowym ratuszu mieści się obecnie Urząd Miejski, pochodzący z czasów średniowiecza zamek po licznych przebudowach w minionych stuleciach jest obecnie siedzibą Starostwa Powiatowego. Z budowli sakralnych na uwagę zasługują m.in. kościół św. Karola Boromeusza i kościół św. Karola Boromeusza.

TOP atrakcje w mieście Wołów:

Ratusz – wzniesiony w II połowie XV w. pośrodku kwadratowego rynku. Składa się z głównego budynku, wieży ratuszowej, budynku dawnego urzędu celnego, winiarni, wartowni miejskiej oraz dawnego Domu Wagi. Ma budowę dwukondygnacyjną, wysoko podpiwniczoną, z częściowo zachowanym barokowym sklepieniem kolebkowym.

Zamek Piastowski – wybudowany przez Henryka III głogowskiego pod koniec XIII w. w miejscu dawnego drewnianego zamku. Na placu przed głównym wejściem znajduje się barokowa figura maryjna wzniesiona w 1733 r.

 

 


Kościół pw. św. Karola Boromeusza – Wybudowany przez zakon karmelitów w latach 1712 – 1722, odbudowany po pożarze w 1781 r. Budynek klasztoru postawiono na planie prostokąta jako dwukondygnacyjny o dachu dwuspadowym.

Kościół pw. św. Wawrzyńca – pierwotnie drewniany kościół, którego historia rozpoczyna się w 1298 r. Po pożarze, w 1391 r. rozpoczęto budowę nowego, który był jednym z pierwszych w Wołowie budynków z cegły i kamienia. Najcenniejszym zabytkiem kościoła są organy wykonane przez wybitnego organmistrza Adama Horacego Caspariniego.

Mury miejskie – ceglane mury obronne pochodzące z I połowy XV w. Były one wzmocnione nieistniejącymi dziś basztami z trzema bramami: Wrocławską, Ścinawską i Zamkową.


 

TOP atrakcje w gminie WOŁÓW:

 

PAŁAC MOJĘCICE

 

Późnorenesansowa rezydencja w Mojęcicach po części zachowała jeszcze swój obronny charakter. Otacza ją bowiem nawodniona fosa, a drugą zaporę wodną stanowi przepływają tuż obok rzeka. Obiekt umiejscowiony w parku, posiada dwie kondygnacje przykryte dachem mansardowym z powiekami. Obecnie wykorzystywany jako hotel o nazwie "Pałac Mojęcice". Posiada manierystyczny portal, bogato rzeźbiony z piaskowca autorstwa J. Polla z Głogowa. Niegdyś wyglądał on jeszcze efektowniej, bo pokryty był barwną polichromią. Ozdobiony spiralą ze zwierząt, m.in. sowami, lwami, lisami, był też żuraw z piłką na nodze oraz niedźwiedź grający na dudach. Portal posiadał napis "Niech Bóg błogosławi ten dom i każdego kto wchodzi i wychodzi". Z dawnych elementów zachowały się jeszcze tylko zabytkowe sklepienia i dekoracje stiukowe w kilku salach.

 

 

 


 

POCYSTERSKI ZESPÓŁ KLASZTORNY W LUBIĄŻU

 

Zespół klasztorny jest drugim co do wielkości obiektem sakralnym na świecie (pierwszym jest kompleks pałacowo-klasztorny Eskurial w Hiszpanii). Powierzchnia dachów zajmuje ok. 2,5 ha, a długość fasady wynosi 223 metry i jest to najdłuższa fasada barokowa w Europie. Posiada ponad 600 okien.

Pocysterski zespół klasztorny w Lubiążu – w 1163 r. z Pforty nad Saalą w Turyngii do Lubiąża przybyli cystersi sprowadzeni przez księcia Bolesława I Wysokiego. Pierwszy murowany kościół powstał tu około 1200 r. W latach 1681 – 1739 powstały nowe obiekty: pałac opatów, klasztor, browar, piekarnia, szpital i inne zabudowania gospodarcze. Wnętrza klasztoru wypełniają piękne sale: sala książęca, biblioteka, jadalnia opata, refektarz i ponad 300 innych pomieszczeń.

 

 


 

WZGÓRZE TRZECH KRZYŻY

 

Wzgórze Trzech Krzyży powstało z inicjatywy lubiąskiego opata Ludwika Baucha najprawdopodobniej jako wotum za oszczędzenie klasztoru przez Szwedów w wojnie trzydziestoletniej w latach 1696-1729. Golgota niestety nie zachowała się do dzisiejszych czasów. Golgota, którą obecnie można oglądać w Lubiążu, powstała dzięki pracom wykonanym przez mieszkańców w 1997 roku. Miejsce to znajduje się przy drodze do miejscowości Krzydlina Mała. Na wzgórzu otoczonym polami, rozpościera się przepiękny krajobraz. Jest to idealny punkt widokowy, z którego dostrzec można Dolinę Odry oraz pasmo Karkonoszy.

 

 


 

PARK KRAJOBRAZOWY DOLINA JEZIERZYCY

 

Park Krajobrazowy Dolina Jezierzycy – położony w zlewni rzeki Jezierzycy szybko stał się najbardziej znanym w naszym regionie chronionym obiektem przyrodniczym. Zajmuje on powierzchnie 7953 ha i obejmuje obszar między Wołowem, Tarchalicami, Krzydliną Małą i Krzelowem. Dominującym elementem krajobrazu parku są lasy. Obszary leśno – łąkowe poprzecinane są siecią rzeczek i kanałów. Największym ciekiem jest Jezierzyca, płynąca w północnej części parku. Nad parkowymi ciekami zlokalizowane są kompleksy stawów rybnych o łącznej powierzchni około 150 ha. Największymi są stawy we Wrzosach, spiętrzające wodę na rzece Juszce. Dolinę Jezierzycy z uwagi na duże zróżnicowanie środowisk (lasy liściaste, bory, łąki, pola, stawy, rzeki, bagna) porasta bogata flora. Jednym z największych przyrodniczych walorów Doliny Jezierzycy jest awifauna. Najcenniejsza jest obecność aż 20 gatunków ptaków objętych szczególną ochroną w Europie, w ramach Dyrektywy Ptasiej UE, a są to m.in. bielik, bocian biały, bocian czarny, derkacz, łabędź krzykliwy, zimorodek, żuraw.

 

 


 

REZERWAT ODRZYSKA

 

Rezerwat Odrzyska to niewielki rezerwat przyrody o powierzchni 5,15 ha, położony u podstawy pradoliny Odry Obniżenia Ścinawskiego. Jeszcze na początku XX w. starorzecze miało połączenie z Odrą. W latach 20. zostało ono zasypane. Brzegi meandrującej tu niegdyś rzeki mają około 10 m wysokości. Podnóże skarpy otaczają lasy łęgowe.

Jest to obszar o wysokich walorach przyrodniczych, zaliczany do najcenniejszych rezerwatów w dolinie całej Odry. Obszar charakteryzuje się dużą lesistością, dużą liczbą rzadkich gatunków oraz największą ilością starorzeczy Brzegi meandrującej tu niegdyś rzeki mają ok. 10 m wysokości Występuje tu mozaika biotopów, mikrośrodowisk i siedlisk: starorzecza, podmokłe łąki, a przy samej rzece namuliska. Od mozaikowości tych biotopów jest uzależniona obecność wielu gatunków roślin i zwierząt, rzadkich i zagrożonych wyginięciem.

Starorzecze porasta zróżnicowana roślinność wodna i bagienna. Na powierzchni lustra wody występują fitocenozy roślin zakorzenionych w dnie zbiornika, głównie kotewki orzecha wodnego Trapetum natantis. Znajdziemy tu również zbiorowiska roślin wolno pływających z występującym tu zespołem rzęsy drobnej i salwinii pływającej Lemno minoris-Salvinietum natantis (oba gatunki objęte ochroną gatunkową).

 

 


 

UROCZYSKO WRZOSY

 

Uroczysko Wrzosy – największym walorem tego rezerwatu są najpiękniejsze na Dolnym Śląsku olsy – bagienne lasy z olszą czarną. Drzewa te rosną na wysokich malowniczych kępach porośniętych kobiercami mchów, dookoła których wiosną stoi woda. Znajdują się tutaj także zakątki, w których dominuje łęg jesionowo – olszowy. Bogactwo flory tego obszaru zasługuje na szczególną uwagę, rośnie tu ponad 400 gatunków roślin. Najlepiej poznaną grupą zwierząt rezerwatu są ptaki. Można tu spotkać m.in. żurawie, bociana czarnego, orła bielika, derkacza, łabędzia krzykliwego czy gęgawę. Spośród innych zwierząt chronionych lub zagrożonych wyginięciem na uwagę zasługują np. motyl rojnik morfeusz, traszka grzebieniasta, żmija zygzakowata, bóbr europejski i wydra.

 

 


 

POLDER ZALEWOWY TARCHALICE

 

Z budżetem prawie 45 mln PLN i ze względu na swą specyfikę i znaczenie dla środowiska,inwestycja była jedyną tego typu w Polsce i zaledwie jedną z kilku w Europie. Po słynnych wylewach w 1997, okazało się, że Odra potrzebuje miejsca by mogła rozlać swoje wezbraniowe wody. Z drugiej strony lasy nadrzeczne potrzebują regularnych wylewów. Częściej łęgi topolowe i wierzbowe, łęgi wiązowo jesionowo dębowe i dużo rzadziej grądy. Obwałowanie rzeki pozbawia lasy na zawalu odżywiania. Rzeka niesie ze sobą żyzne namuły, które ożywiają siedliska przyrodnicze a wilgoć utrzymuje lasy w dobrym stanie. Wysuszone starorzecza nabrały wody, a przez las toczy się ożywcza zawiesina rzecznej wody.

Odtworzenie naturalnej retencji polegało na odsunięciu wału przeciwpowodziowego od brzegu rzeki. Nowy wał o długości ponad 6 km pozwolił odzyskać dodatkową powierzchnię prawie 600 ha retencji dolinowej. Teren ten to obszar administrowany przez Nadleśnictwo Wołów, w 90% zajmowany przez siedliska lasowe, głównie lasy łęgowe, a także starorzecza łąki i bagna w obszarze Natura 2000 Łęgi Odrzańskie.

W przypadku wystąpienia wezbrań i powodzi, przez 4 przewały (rozebrane fragmenty starego wału zlokalizowane na dawnych starorzeczach) na tereny polderu zalewowego będzie wpływała woda. Potencjalna zdolność retencyjna obiektu wynosi aż 12 milionów metrów sześciennych wody.

 

 


 

PIESZO LUB ROWEREM

 

Pieszo lub rowerem – malownicze okolice Wołowa, stanowiące z jednej strony zalesioną dolinę rzeki Odry ze starorzeczami, z drugiej – pagórkowate lesiste pasmo Wzgórz Trzebnickich, są doskonałym miejscem na weekendową wycieczkę. Zróżnicowanie terenu i bogactwo siedlisk powoduje, że możemy tu spotkać wiele rzadkich gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Szlaki turystyczne, zarówno piesze jak i rowerowe oraz ścieżki edukacyjne poprowadzono tak, aby zaprezentować największe atrakcje przyrodnicze i zabytki kultury materialnej gminy. Regionalne piesze szlaki: niebieski (archeologiczny), czarny i zielony połączone z lokalnymi szlakami: żółtym (o dł. 16,6 km Wołów – Orzeszków), niebieskimi (o dł. 19,2 km Lubiąż – Krzelów i o dł. 21,1 km Wołów – Rudno – Mojęcice – Wołów), czerwonym (o dł. 14,7 km Orzeszków – Wołów) oraz zielonym (o dł. 27 km Wołów – Dębno – Gliniany – Lubiąż) tworzą doskonałą sieć oplatającą Wołów. Wytyczona jest również sieć szlaków rowerowych wraz z infrastrukturą (wiaty, miejsca przystankowe,   tablice    informacyjne).    Najbardziej    malowniczy    jest    żółty    szlak rowerowy ,,Wołowskie Krajobrazy’’ o długości 57 km, który biegnie wokół Wołowa przez najpiękniejsze zakątki gminy. Szlak zielony ,,Leśne Wydmy’’ w części stanowiącej siedmiokilometrową pętle w pobliżu wsi Rudno przeznaczony jest do zawodów rowerowych MTB. Dużą popularnością cieszy się zbudowana w ramach projektu Dolnośląska Kraina Rowerowa trasa rowerowa Wołów – Lubiąż, poprowadzona dawnym szlakiem kolejowym. Dobrym uzupełnieniem szlaków są dwie ścieżki dydaktyczne: trzykilometrowa edukacyjno – przyrodnicza wokół rezerwatu Odrzysko oraz pięciokilometrowa przyrodniczo – historyczna w Lubiążu.

 

 


 

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...